closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:r Suragraaff ./.

20

30

Cormandilse Koopmanschappen

heel

deekens gec: kleene kust kosten inkoops zonder ongelden

Lasten van Batavia.

Voor

onkotten van schip en dienaaren 22 1/5 prC:

Redico van de Zee 7 pC:

intressen op 't uijtgeschooten Capitaal @ 9 pC: 'sjaars komt voor 6 Jaaren dat op de hoofd

plaatsgel

„gen hebben zijnde deselve in A„o 1780 aldaar aangeb: en den 27 xber: 1786 p„s 't meeuwtje herwaards gesenden reeks,

54 pC:

Een prC: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

voor

onkester van schip en dienaeren 19 pC:

Redico van de Zee 6 pc:

d„o p„o per

intressen @ p:C: in't Jaar komt voor I dat alhier geleegen hebben aangeb: op den 4 febr

gem: boden en verdebiteerd onder u„o deeses reek„t pC:

Een en halff p:C: administratie ongelden

p„s

Moenissen feijne Kotten inkoops zonder ongelden

Lasten van Batavia

Voor.

onkosten van schip en dienaeren 2 2/5 p:C:

Resico van de Lee 7 p:C.

inteessen op ’t uitgeschooten Capitaal 3. 9. p:C: 's Jaars komt voor 2/m: dat op de hoofd plaatt ge„

„leegen hebben zijnde deselve aldaar in Januarij 1785. ingekogt en p„r t schip den tempes op den 16„e

Januarij A„o 1786: herwaard gesonden reek„t 9 pC:

ben p:C: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

Voor

onkosten van schip en dienaaren 19 p:rC:

Redica van de Zeel 6 pC:

intressen @ pC: in t Jaar

16 p„s die 14 /m alhier geleegen hebben zijnde deselve on 7 Junij van dat zelfde Jaar p„r ever: gem: be„

aangeb: en verdibiteert onder ult„o Junij koster inkoops ƒ 180: 14:—: reek„t 9 p:C:

kosten

4 die 6/m geleegen hebben aangebragt als even en verdebiteerd onder v„o deses

inkoops ƒ45:3:8 reek„t pC

Een en een halff p:s administratie ongelden