closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H=s Burggraaff./.

18

12

p„s

Voor

voor

2p

8 p„s

2„

voor

p„r

voor

voor

4

145

Vervolg der Cormandelse Koopmanschappen

Guinees sijn gebl: Kust N„o 1 kosten inkoops zonder ongelden

Lasten van Batavia

onkosten van schip en die naare 2 7/5 D:C=o

Redico van de Lee 7 p:C:

intressen op ’t uitgeschooten Capitaal @ 9 pC: 'sjaars komt voor 1m in dit op de hoofdpla

ett gele

„gen hebben als zijnde in december 1786 per ’t schip de Caster aldaer aangebragt en

den 27d

maand p„r ’t meeuntje heenaards gelenden eeck„t 3/16 pC:

een p:rC: adminipteatie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkesten van schip dienaeren 19 p:C:

Reesico van de zee 6 pC:

in tressen @ pC: 's jaars kemt voor

die is im geleegen hebben aangebragt als zijnde op den 4 febr: A„o p„o p„r even gem: boden aangebra

eerdibiteerd onder u„o febr: J: L:/ kosten inkoops ƒ 51: 17: 8: eeckt pC:

ƒ 2:

die im geleegen hebben aangib: alseven en verdebiteert onder u9 Junij J: L:/ kosten in koops ƒ 207: 10 reek„t 6 pC:

„12:0

die I geleege hebben aangeb: en onder U„o deeses en verdebiteert zijn koster in koopt ƒ 51: 18 reek„t pC:

34

Een en halff p:r C: administratie ongelden

Tuinees groff gebl: van 14 paerty: kosten inhoopt zonder ongelden

Lasten van Batavia

onkosten van schip en dienaeren 2 2/5 pC:

Resico van de tee 6 pC

intressen @ 9 p:C: op ’t uitgeschooten Capitaal komt voor 22/3 dat op de hoofdplaats

geleege

hebben zijnde aldaar aangebragt p„r den Caster in de maand december en den 27 dier maa

2 p„rt

meeuntje herwaards gesonden is reek„t 3/16 pC

een p:C: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip 3 dienaeren 19 p:C

Retico van de ter 6 pC:

Jnteessen @ pC: 's jaars kemt voor

1620

p„s die /m alhier geleegen hebben zijnde deselve a„o p„o den 4 febr: p„r gemelde boden alhier aan

en verdebiteerd en da u„o Junij / J: L:/ koster in koops ƒ 51: 11: —: reck„t 6 pC:

die m geleegen hebben en onder dato deezes verdibiteerd zijn korten inkoops ƒ 45:3:8 reen„t pk:

een geen half pC: admittistertie en gelden