closeTerug naar inventaris

Transcriptie

G

N: 8 257

Aan Den 6 Heer.

Willem Adriaan van Este

koopman en opperhoofd deses Comp=e

=toirs, en den resorte van dien

E: Heir.

Jn voldoening aan de permanente ordre Daver

Hoog Edelheedens, de Edele hooge Jndiase Regeeringe,

de dato 18: Julij 1771 hebben wij ondergeteekendens

op uwelEdele mondeling bevel, de Jongst geslootene

Zoldij Boeken, deses Comptoirs, de A=o 178 7/8. behoorlijk

g’examineert, en nagegaan, om te ontwaeren, of 'er ook

nalatenschappen van ’s Comp:s overledene Dienaeren,

door den Curator Adlites in het gepasseerde Boek

Jaar g’admimistreed waeren zoo hebben wij

deer uwelEd: te berigten dat wij geene derselve

onder zijne Administratie hebben bevonden

waar meede wij met verschuldigt respect en waere

hoog agting, ons verheren te noemen /: onderstond:/

E: heer /:Lager:/ uwelEdele D:W: En ootm: Dienaeren

/:was geteek:/ T: wanson, en C: w: Fransch /in marging

Coepang op timor den Eersten Julij A:o 1788:

Accordeert

C : Kuijse

geber rde