closeTerug naar inventaris

Transcriptie

63

§50: En vermits wij uit uwe ad„

bij de besogne ter Resol van den 27: maart„ visen zien, dat UE de Java„

de ordre Hun Hoog Edelens reeds alom aan

de operhoofden en Posthouder ter observan„„sche ministers op nieuws

„tie aanbevoolen zijnde, zoo neemen wij

Hoog Agtb

thans de ovrijheid uwel Edele

gelast hebben de ordiraire

eerbiedig te bedeelen dat de voorgestelde

om spitting der wonden hier geen plaats

partij petten der waarde

heeft gehad, dog dat daar van ’t ver„

„volg eene preuve zal genoomen worden,

hebbende den gouverneur onder zijne Jongsi to bezorgen, hebben wij dus

gedaane Hongij Togt zoo te Saparona

als Bouro de nodige ordres gesteld uE: deese Cansideratie willen

en zijne bedenkingen bij het vertoog g'en„

meede deelen van welke

„sereert ter Resol: van den 9: Febr:

ampel beschreeven in hoope, dat het

bij aldien de voorschreeven

gewenscht effect daar van in der

tijd zal ondervonden worden.

gewoonte op Ambon geen

plaats heeft dus bij volgen„

„de aanplantingen een goed

gebruijk zoude kunnen vor„

„den gemaakt en wel tot

zodanige diepte als de aard

van de gronden overeischen

zal madien men zonder

dat er het gewenschte niet

niet van zoude trekken.

§ 51.

10