closeTerug naar inventaris

Transcriptie

’t al

„toon

is g

een

Ag

der

70

„s

re

wa

„ri

den soldij-Boekhonder Laurens van

speren, ter onser setting op den 21: Ap„

doleantie vander President war

hetselve teegens den secretaris C

ril aan ons gedoleert hebbende, over den

„mans over zijn nalatigheid

inde betaling de Pupillen gelden

secretaris van dat Collegie den Eerste

inz:

geswoore Clercq van Politie Arie

mans, ter zaake hij, in weerwil van het

hem gedemandeerde bij twee diverse besluij„

ten, al egter nalatig bleef, om afbetaaling

te doen aan deese en geene meerderjarig

gewordene Pupillen en andere Persoonen,

die iets: van dat Collegie te vorderen,

hadden, en hem als President dreijgden

in regten te zullen betrekken, met ver„

„soek om mainctenue ter vookoming

van dit eclat; waar over gemelden Coo

gemelden Comans inde vergade

„ring door den Heer Gouverneur g„

mans staande vergadering geappoinc

„reprocheert en als inden text„

Pericus Gerecommandeert

„teerd zijnde, is deselven door den eerstge„

teekende over zijn in deesen gehouden

disobedient gedrag, op het ernstigste

gereprocheert en gelast, om binnen

den tijd van Agt dagen, aangemelde

Collegie te verantwoording, de on„

„der hem berustende Contanten van

het zelve sub peene van nadere dif„

5

„positie, waar toe hij belofte gedaan

versoek en verkreigt zijn ont„

„slag

en teevens versogt heeft, om van

die

den soldij

„taris aan

„lende

twee bur

bevordert

het Capi.

penbor.

Dito den

vaar