closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Familouw aan die Jonge Regentje ten verzoeke van

desselvs vader afgegeven, onder belofte van op Ambon ko„

„mende ook een acte zijner aanstelling te zullen erlangen

waarmeede goedgenoegen genomen wierd.

Terwijl den Heer gouverneur zig hier na als niets meer te

doen zijnde aanboord van de Admiraals Corcorre begaf, latende

ten 8: uuren sein schoot tot het anker ligten geven waar op de

vloot met een Z: w: wind na Amahij schepte:

komende bij half 11:' uuren in de vloot bij den Heer gouverneur

den oudste van Kotta baroe te keffing in name sewaroeroe zijn

welEd: Achtb: in handen stellende een in de maleidsche taal

geschreevene brief onderteekend door den Capitain van Keffing—

Baoekan en den orangkaij van Kwaos Kanna Kanna waar

bij zij klaagden dat een van sComp:s Pantjallings 10: Alphoe„

„ren en 1: Keffinger met 4: snaphanen, een weinig kruit en

Kogels tot eige verdediging van kwaos mede gebragt aan„

„gehouden hadde met versoek dat dezelve los gelaten en in

’t wettig bezit van hun goed mogten worden vermits ’t hun

bij ’t tegendeel niet mogelijk was te keffing te blijven, de„

„wijl zij van de landvolkeren hoofdzakelijk moesten bestaan;

weshalven den Heer gouverneur aanstonds een brifje aan de

gezaghebbers der vermiste Pantjallings de willem, de Vriend„

„schap en Expeditie schreef met zodanigen last als daar bij

te beoogen is.

Aan de gezaghebbers van de Pantjallings

de Expeditie, de willem en de vriendschap.

Eersamb