closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 17:e Maij 1690.

winckelier tot leden van die Collegie te assureren, Item

des=rs heijselberg en Cas

to deagterlansse visite

dat den Cap:n Jan Heijsselberg en p.l fiscael Hendrik

gecommitteert Item

Caes, de visite akerwegen op de naest gelegen buijten

Comtoiren onder behoorlijke Jnstructie sij aanbevolen,

middelerwijlen lieten ook p.r de Chialoep de piesanq,

’t Casteel revengie van

alles versorgt

het Casteel revengie, vande noodwendige behoeften

versorgen, en waermede nog besig zynde, retourneerden

borger

op laestgenoemden datum onsen afgesonden, ^ akaham

bekomene miss: vande

heer Commissaris uijt

Rogiers. van amboina, ons toebrengende den missive

amboina

vande Ed: Heer Commiss.s dirk de Haes en raat

aldaer gedagtekent den 7. dier maend, waer bij sijn

Ed: in riscriptie van de onse tot antwoord diende, dat

sijn Ed: sig met de aenstellinge vanden oppercoopman

de aenstellinge van de E

willem basting, tot het waernemen der algemene

basting geapprobeert

saken, niet alleen uijtkragte van sijn Ed: Commissariag

magt, maer ook uijt qualificatie uwer Ho: Ed:

ordre, in dato 14.n November 1657. int generael

op de respective heeren gouverneurs der drie

oosterse provintien, gedecerneert volkomen confir„

met last dat eenieder

„meerde gelastende wijders aen alle des E: Comp:e

hem daervoor soude

respecteren

dienaren