closeTerug naar inventaris

Transcriptie

35

Van Banda den 17:'n Maij 1690.

Bandase handel boeken op een nieuw geformeerde reecq:

van desentie, 'tsamen getrocken, bedragende ƒ 2015„ 9„ 14. als:

1692„3„ 6. kostende van alle

onkosten tot nassau gedaen

voors. defentie wersten

95„ 12„—

ad Jaem Hollandia

257: 14„8

d.o p=lo aij

gelijk gesegt somma 20 15„ 9.14.

dog deburgers hebben van hun opgedragen werk enkelijk een

de borgers hebben mede

dryhoekige batterij van 7. p.s Canon benevens een wagthuijs

een batterij opgeworpen

van

aende hoek van het mangus bosch voltrocken, gelijk de figuret

Era d: vertoont, waermede zij tot int laest van maert

figure als 't nevengaande

vertoont

sijn besig geweest, ook heeft het ons geen weijnige moeijten

en hassebassen gekost, eermen het nog soo verre heeft gekregen,

wijschamen ons selfs te moeten seggen datse haer allenthalven

onwilligheijt van voors.

soo onredelijk en onwillig om iets tot het gemene best. te

burgerij

Contribueren gedragen hebben, als nog elders in gants Indien

van eenige burgerij sij geschiet, ende om hier, een staeltje

aen te halen, soo dient tot uw Ho: Ed: speculatie dat haer

Conform de nadere ordre vande Ed: heer Commiss.s de Haes, een staeltje hier van

op 4.' april Iongstleden in vollen rade gelast zynde, de straten

der Negorije alomme, vide voor heen getrocken resolutie

te fluijten, quamen ons derwegens op 20.en dier maand,

derselver overgelevert

sodanig een smadelijk smeekschrift ter handen stellen

request

als