closeTerug naar inventaris

Transcriptie

137

Van Banda den 17='n Maij 1690:

hunne stranden die van geen groot bestek zijn, met 2. a 3.

Chialoepen soo nauw konnen laten bekruijssen datse niet

ligt ontsnappen souden, en of dit wel tegens de boven

aengegane Conditien komt te strijden, vermenen wij egter

sij daertoe redenen ge

int welnemen dat uw Ed: Ho: agtb: net zeer groot regt

„noeg gegeven hebben

wegens hunne bontbrekerijen, en Schelmstucken 'tsedert

begaen daer toegevoegt zijn

alle onse burger Chialoepen de welke vergangen ooste

alle onseburgers chaloe„

pen, soo van macassar

monson soo na macassar als batavia ten handel zijn uijtge„

als batavia zijn wel

gearriveert

weest, bennen alle gode zij datik met een rijkelijke ladinge

behouden gereverteert en hebben alhier boven diverse provisien.

hebben 250. lasten rijs

dewelke in dese schrale plaets niet te oupas komen

aengebragt, die

aengebragt, ruijm 250. lasten rijst, diese omte

gretiger vande hand te schuijven a 25. rd.s 't last bij de

klene maet uijt Haer huijsen en op de markt verkopen tegens 25: rd:s 't last

verkopen

laten, en waermede mij gissen dat het genoogsaem tot

onderhout der Bandase ingesetenen als men de sagon sulx banda jegen voor

dig wel voorsien is

daerbij rekent, dewelke den perkenier en verdere vermo van dat graen

gende burgers, tot onderhout hunnerslaven, om de goede koops

halven, ook nog gebruijken, wel lijken konnen strecken

ter tijd en wijle de gelegentheijt presenteert, om weder

nieuw