closeTerug naar inventaris

Transcriptie

59

Van Banda den 17.' Maij 1690.

de redenen vanden opperkoopman Basting onkunde bij

reden van des E hastingt

ontrunde dierwegens

meer gedagte resolutie derwegens aengehaelt, is welsingu

„her dog waeragtig, en staet bi ons natvertrek van desen

bodem op het te doen betalen van dat agterstallig 's heren

'tselve agterstal inge

vordert werden, en nog

Contingent, in rade gelet te werden, ’t welk nog aleen moije

stuijver sal belopen, en wanneer de spoedige invordering

een maijeste belogten

goede agt geven zal. met voren aengehaelde geretourneer„

een briefje van macassar

den burger Chialoepen is ons op 11.en december p.r die vanden

p.r den burger Iacob

burger Iacob van kordan, uijt macassar ook toegebragt, een van Cordan, en

kleen advijs briefje van den E: heer presid.t willem Hartsink

en raad aldaer, gedagtekent ult.o November, en ten principa„

„len tot geleijde van sodanige Copie miss: als uEd Ho: agtb:

daer benevens Copie miss:

van haer ho: Ed„ waeruijt

onder dato 8.en october sijn E. hebben believen toe te schicken,

den schelmsen aanslag

waerbij ampel en breet hebben gesien, de horrible, en schelmse

van Cap:n Ionker gelesen

onderneminge van den ambonsen Cap.n Ionker tegen

soo mede desselfs val

sComp:s staet en de stad batavia, aengelegt, en daer benevens

en ondergank, en

met blijdschap vernomen dat de desseijnen van uEd Ho: agtb:

door de bijsondere goetheijt des heren zoodanig gesegent

waren, dat den verrader met sijn tsaem gerotten hoop, na

een korte dog Jurieus schermutseling voort merendeel

gesneuvelt en gevangen geraeke zijn, die het net

de vlugt, niet tijdig sijn ontsnapt, van welke vlugte

lingen wij naderhand uijt Iapara over amboina,

nog