closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ert,

91

Van Piema Anno 1685.

Biema aan sijn Ed. den Heer gouv.r generael en

d’ Ed: heren raden van India, dewelke in magt,

vermogen en voorsigtigheijt, boven andere uijtmunten,

waerdoer men aan haer Ed: Ho: agtb: kom bekent

maken, alle saken te lande, off ter zee voor

vallende, zijnde haer Ed: Ho: agtb: uijttermaten

regiveerdig in het beslegten der verschillen, zoo

wel die boven als benedens winds ontstaen;

en met een bijsondere liefde en genegentheijt

tegen de arme, en onvermogende menschen aange„

daen, houdende haer selven getrouw en bestendig

tot den uijteijnde toe, in het nacomen der Contrac„

ten, en verbonden met de Coningen aangegaen,

sonder eenige veranderinge daer in te maken

waer door zij wegens haer deugden en toflijke

qualiteijten alomme vermaert zijn

Wijders maekt dsienelij rasnaij Osinelij Sapij

en de groten mitsgaders alle de onderdanen

van biema aen V: Ed: Ho: agtb. in alle eerbie„

digheijt bekent, onsen Ellendigen en seer rampsa„

ligen staet, konnende onse ontsteltenisse en ver„

schrikinge niet wel uitgebeelt, ofte Ergens

mede vergeleken worden, ter oorsake onse

heer tot batavia en onse vrouwe (te weten

de Coninginne) in handen van den goaten

Coning is, zijnde wij van wegens onse Onkun„

digheijt ten hoogsten verwondert, sonder tot nog toe

te

187.