closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ele

ƒ101

Van Banda Den 21:' Maij A:o 1733.

Coopman en Lonthoirs hoofd Christoffel

de onderkoopman

brands tot deel pre

goelof Craus, mitsgaders tot vin presis

ses en president van

Commissarisse

den boven genoemde brands welke op

den 3:' april meermeld tot president van

Commissarissen der kleene gerigts en huwe„

„lijkse zaken is aangesteld, ook zijn

ten dien dage tot leden inden raad van

den Coopm: bormeester

Justitie verkoren den Coopman en onder

en lieutenant krijn

sijn tot heden enrade

steld hoofd ten eijlande aij Nicolaes bor„

van Justitie verko„

ren.

meester en den lieutenant Commandant

Jan Krijn die beyde den eed daar toe

gestatueerd aen handen van den gesagheb„

„ber afgelegd hebben.

Instede van den indegepasseerden

den adsisteet deebbelt

werd geregts bode

Jare tot matroos gedegradeerde ge„

regts bode en afslager der venduties

jurgen Woondorf hebben wy ter resolu„

„tie van den 13: december anno pass„o

weder eenelijk tot geregts bode /.om reden

niet een van de alhier zijnde assistenten

borgen voor de afslagers bediening,

hebben kunnen bekomen :/ aengesteld, den

en den Constabel

van der klare ge„

adsistend Jacobus dubbels, mitsgaders bi

changeert tot depen

die van den 3:' april pass„o den ten

Eijlande aij bescheijdene Constabel arene

van derklare op het versoek van den

p„l hoofd adminstrateur om deselve

en