closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 1:' maij 1735.

hadden, mitsgaders uE versoek komt

te doen voor 10. a 14. dagen herwaarts

te mogen komen om aen dese hoofdplaats

met de Chirurgijn te konnen mediemeeren,

het welke bij dit aanhoudene goede

weer wel kan geschieden, mits dat

uE. den vaandrig keun recomman

deert in uE: absentie goede sorge te

dragen en terwijl door het verdrij„

ven van de pantchialling de Kraaij

niet in staat ben uE: benodigde kalk

voor dese ontfangene noten misschaten

te konnen toesenden, soo zal e E:

van de percq:s soo veel van die bran„

stoffe dienen te leeren als oordeelen

zal te sullen benodigen in welke ver„

wagtinge dese nagenege groete besluijten

niet te blijven /:onderstond:/ VE: Vrijne

ten dienste /:was getekent:/ N=o

Nicolai /:ter zijde:/ Bauda nas,

„sauw den 29:' november A:o 1732.

/:daar onder :/ P:d 'S dewijl mij berigt

is dat de pantchiallang De Kraaij

tot Costij nog niet is g’arriveert soo

goet hier nevens de Copia van gem

briev uE: op den 12: deser met dat

kieltje toegesonden agoverno.

Lonthoir