closeTerug naar inventaris

Transcriptie

April A:o 1785

Dingsdag den 3 L: Schrijft Comptoir in d N: ooster vlesi„

gel geplaast

Woensdag 4 den Khemaastommongong en khingebe

Wangsaya binnen 8Logie verscheenen

Donderdaar 5: Ging den Eersten residenten visieten bij den

koning afleggen

Vrijdag 6 niets gepasseert

Zaturdag 7 keerden verkruijt begonnen aan d’ Z: wester vleu

gelte Heijen,

Eerste paasch dag Godts dienst gehouden

Sondagt 8

_„

maandag 9 tweede

Dingsdag 10 niets anotabels voorgevallen

Woensdag 11 den Khemaas tommongong den Eerste resident

Een Visiëten komende geeven

Donderdag 12.

niets merkwaardigst gepasseert

Vrijdag „13

Zaturdag va Sertrok den Assistent A: A: Lokman

na Batavia

Sondag „15 geen godts dienst geviert kwam in de namid

dag den Khemaas tommongong den Eersten

resident uijt S Konings naam Communiceeren

dat bij de poeloe nankaas en Lucipara, 4.

Engelsche barken en 1 Schip zig al een ge„

„ruijme tijd aldaar op gehouden hadden op

„welk rapport

Maandagt: 16 den Secunde van Schuler voorzien met

Een Jnstructie en mondelingse ordres na

de Sousang vertrokten dien Eeijnde metse

Comp: kruijssers maar d Poeloenankaas

en Lucipare te zeijlen en s op Gisteren op ge

geevene te onderzoeken, ook een missive

aan haar Hoog Edelheedens omtrent

dat stuk afgevaardigt verscheen den khemaa

Tommonging weeder binnen ’t fort:

0 planken vloer in d noorder punt ten Eenema

Dingsdag 17

verrot zijnde, begonnen dezelve op te breeken

verscheend Geeral DEelips voor d Lagie

Woen

D„

vrije

Z

21

Maar

Ding

Woor

8

2