closeTerug naar inventaris

Transcriptie

22

49

Apeij A:o 1787

Vrijdag den 11

niets andtabels gepasseert

Zaturdag a 12

Wierd door een khemaartommongong berigt

Sondag i 13

dat in Straat Banca een Chineese Jonk

met volle zeijlen & zonder Manschappen

gesien was waar op

Maandag 14. na dat den Eersten resident ter audientie

bij den koning geweest zijnde een expresse

tot ondersoek van gemelde Jonk naan de

Sousang Gedepecheert wierd, kwam den Khe„

demang Djarpo Tjito van Batavia te rug

Dingsdaga 15

niets gepasseert

Woensdag i 16

Donderdagi 17 Heemels vaarsdag Morgens een Expres

se van d' Pousanearriveerende met 'SE: Comp:s

papieren door d’ pantj: d Pongiauner van ba„

„taria aangebragt zo meede 3 zieken mat

troosen welke met voorm: Expresse boven

kwamen in 't hospitaal geplaatst

drie vaartuijgen des konings verroerende

Vrijdagi 18

210 p:s Peeperen 3400 p:s thin van de nodige

Passen en Geleijde, brieven voorzien

Keerde Kruijt ging den Eersten resicent

ratuerdagutt

ter audientie bij den koning

den khemaas tommongong binnen d' Lagie

Sondag 20

Verscheenen en S Avonds 0 pantj: o

Tongiauwer aan 't hoofd ten anker ge

komen

Vaandag„ 21 'Smorgensten negen uuren met de gewoo„

ne pligtigheeden en Los, branden van Z

Canon Har Hoog Edelheedens missive ten

hoven gebragt en aan den koning overhandigd,

wierd vervolgens d pantj a Aongiauwer ontscheld

van Zijn meede gebragten Contanten en

verdere Effecten ook aanwall geset

de voor dit Comptoir meede gebragten

Militaire

2

5