closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 6. Van hetgene uit de voorschreven drie Comps kielen, naame„

„lijk de Castor, de Waaker, en de Goede Trouw, in 's Lands fregatten

de Amphitrite en Hoorn overgenoomen of aan dezelven en 's

Lands fregatten de Lijne en de Pijl uit de Administratien al„

„hier verstrekt, dan wel verbruikt en veronkost is bedragende

in ’t geheel ƒ 46278. 10. 8. wordt uwer Hoog-Edelheden hier

nevens eene Memorie reverentelijk aangebooden, geaccompagneerd

van drie andere eensluidende Memorien of Recipissen dien twe„

„gen, door den Wel-Edelen Gestrengen Heer Capitein Comman„

„deur van 'S Lands Esquader onderteekend, en drie eensluidende

copien der Naamlijsten van de in Comps Hospitaal gelegen

hebbende zieken

§ 7. Geene conons genoeg, ter monteeringe bij provisie van het

fort dat te Riouw zal worden opgeregt, hebbende kunnen by een

„brengen, heeft de gemelde Heer Capitein Commandeur, op 's Gou„

„verneurs verzoek uit 's Lands fregat de Amphitrite ons laa„

„ten afgeeven agt ps. ijzeren stukken van 6.–. lb met derzelven

ropaarden.

§: 8. Ook zijn van denzelfden bodem als onbekwaam naar

de wal gezonden 26. -. groote en 17.–. kleine vaten met buskuid,

dan bij examinatie bevonden zijnde maar 13.–. groote en 11.-

kleine vaaten geheel onbruikbaar, dog de rest reparabel te wezen,

hebben wij de eersten in zee doen storten, en laaten de anderen

met het schip de ijstroom naar Batavia vervoeren, onder aan„

„bieding hier nevens in originali van de beëedigde Berigten

dientwegen

§9. De augmentatie met twee per cent van den inkoops-

prijs der masthouten boven de bevoorens geaccordeerde verhooging is

van dat effect geweest dat de Leverancier derzelven aangenomen

heeft in dit Iaar ook zoo veel te bezorgen, als het hem mogelijk

zoude wezen, en ten dien einde vroeger dan naar gewoonte volk

naar