closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 48. De Bij den Bataviaschen Eisch van den 12. Iuli

1787. gevorderde droques en Zwavel kunnen wij niet voldoen, dewijl

zij zedert langen tijd hier niet te koop gebragt zijn, en rieg„

„houten kunnen door gebrek aan water in de rivier nog niet al

verd

„gebragt worden. dog van de Sagoe en het tin aan Enktkoke

voor Nederland is de eerste reeds met het schip de Yjstrao„

gezonden nevens 10'000.–. lb. tins en nu zenden wij nog

40000:–. lb of het generaal restant van dat mineraal

§49. Bij onzen brief van den 18. Ianuari laastleden §9.

Uwer Hoog-Edelheden kennis gegeven hebbende van de apparentie

om in dit Iaar weder zodanige masthouten van de overwal te be„

„komen, als zedert eenige jaaren naar Batavia zijn bezorgd,

merken wij met betrekking tot de Conservatie der bosschen bij

deezen nu maar eenlijk aan, dat vermits de plaatzen, daar

men masthouten kappen laat woest en onbewoond zijn, de

nieuwe aanplanting van dezelven door die genen zoude me

„ten geschieden, welke tot onwelling van de benodigden der„

„waarts gezonden worden, dog deeze menschen, die er zig

niet langer dan van de maand April of Mai tot October

of November ophouden, dewijl zij buiten dien tijd geen dr

„water en van hier ook geene toevoer van rirres krygen kunnen

met het uitzoeken, kappen, en afvoeren van de gemelde houten

zoo veel te doen hebben, dat hun geen tijd overschiet om iets an„

„ders daarenboven te verrigten.

§ 50. En wat de Riouwsche rondhouten belangt, die goede„

„gekeurd en waar van 100.–. ps. geeischt zijn, wy zullen hot

dra de werkzaame Rajats of Zeevolkeren, dieze opspooren

en kappen moeten, dog met andere Maleijers, toen Riouw

door de Elanongers geplonderd wierdt de vlugt genomen heb

„ben, wederkeeren, waar toe den Resident gelast is zijne poog

„gen aan te wenden, hem aanschrijven om er inzaameling

van

2