closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4.

4.

6

te maaken, ten conservatie van de vriendschap, tusschen de magjtige

Nederlandsche Oostindische Compaijnie en mijnen Vriend subsistee„

„vende indien mijn Vriend genegen is om daadelijke blijken te

geeven van de opreijtheid zijnes harten omtrent dezelve Com„

„Pagnie

Ik verzoek mijnen Vriend om mij ook te willen toezon

„den, ’t zij in Contant, dan wel in peper de 868.—. sp: reaalen en

15. —. stuivers die mijn Vriend aan de Compagnie schuldig is

voor de van Batavia ontvangen 112.–. ps. gemeene snaphaa„

„nen, 3.–. ps. fijne geweeren, en 2.–. ps. kristillen waterkom„

„men met derzelven dekzels en schotees dewijl vrienden

onder elkanderen prompt betaalen moeten hetgene de een

voor den anderen verschiet, gelijk ik dat getoond heb met

de onvertraagde voldoening van hetgene mijn Vriend aan

de Gezaghebbers van de door Cafitein Geddel in den oorlog

met de Engelschen genomen en naar Trangano vervoerde

Comp:s vaartuigen geleend hadt. De Peper Kan ik tot

geen hooger prys accepteeren, dan vijf Rs. reaalen voor

het pikol van 100.-. Katjes.

Ondertusschen zend ik aan mijnen Vriend ten teken

van welmeenendheid

ellen rood fluweel, en

lb. Specerijen in soort

Thamat

Geschreven in de Fortresse Malacca den 20. April

17817.—

Aan