closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de Zaanstroom, vertrekkende naar de Tambilangs, geschikt is om er met

en onderhebbend bodempje te Kruissen, volgens de u medegegeven In„

„structie, en dat gij derhalven, na aan den Capitein ter Zee Roelof

Pieterse Hoberg rapport te hebben gedaan van het gene geduurende

den aanweezen ginder is voorgevallen u zalk hebben te stellen

Onder zyne opdert.

Wij blijven /onderstond/ Uw 2 Goede Vrunder /getekend/

J: C.Bruijn, A: Couverus, J. A. Bensel, F. Thierens, H.

I. Wiederhold, C. G. Kaumgarten, en Gj. Pungel /in margine/

Malacca in het Casteel den 22: October 1787.

Aan den E. Walter Marcus Huart

Onderkoopman en Eersten Resident

te

Luntiana

Eerzaame Discreete,

I hes wit het arrivement van de kotten de Letrot en

pantjallang de Valkenaar ontvangen Uw E. brieven van den 8. Sep„

„tember en 8. October laastleden.

Dankzeggende voor de mededeeling van het Relaas, dat de Arra

„vier Tarid Mashout uw E: gegeven heeft, verzoek ik uwE. om bij voorko„

„mende gelegenheden mij verder te willen informeeren van hetgene

uw E: verneemt nogens den toeleg der Boegineeschen en andere kwaadn

willigen tegen Comps: Etablissementen hier ter Kuste, ten einde 'er

mijne maatregelen naar te neemen.

Ik vrees met uwE, dat het vaartuig, door uw E. geëmploijeerd

om uw E. brief van den 31. Mai deezes jaars naar Riouw over te

brengen, ongelukkig in de klaauwen der Elanongsche roovers geval„

„len zal weezen hoewel de bij het verlaaten van Riouw agterge„

„bleven en sedert gedeeltelijk hier weder aangekomen Bezette„

„lingen niets van dat vaartuig weeten.

De