closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Samarang

feen in de natijheid van queda gelegen en door de Engelschen gedecu

dpeerd eiland/ is aangebragt, aan welks origineel en dupliccat

nog agterblijven, verzoeken wij zeer gedienttiglijk, dat uwe

„Edelens gelieven te doen invorderen den inhoud van de Wisse

die door den Heer Graaf de Kargarion, Commandant van het

Fransche Konings fregat En Calipso, op den Heer Tresorien de

Marine te Londecheri verleend is, om aan de order van den

Edelen Heer Gouverneur van de Graaff betaald te worden,

en met eene Factuur van aanrekening ten laste van uwel

„Edelens gouvernement, bedraagende ƒ 427. 1. 8., hier nevens

wordt overgezonden.

Terwijl wij na hartelijke groetenisse, met veel agting blij„

„ven /onderstond/ Wel: Edele, Gestrenge, Eerentfeste, Marhafte

Wijze, voorzienige, zeer Discreete, /lager/ Uwel Edelens zeer be„

reidwillige Vriend en Dienaaren /getekend/ P. G. de Bruijn

A: Couperus, J. A. Hensel, F. Thievens H: I. Wiederhold,

G. Baumgarten, en G. Puingel /in margine/ Malaccas in het

Casteel den 12. Januari 1788.

Aan den Wel: Edelen Gestrengen Heer

Jan Greeve

Raad Extraordinair van Nederlands

Indie; Gouverneur en Direc„

„teur van Java's Noord„

„oostkust

benevens.

Den Raad aldaar.

Wel- Edele Gestrenge Heer en E. E. Goede Vrienden

sareerd zijnde ment seder wer: Edele sert: da E: E: Zeen reigte

brieven