closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Malacca

Aan den WelEdelen Agtbaaren Heer

Pieter Gerardus de Bruijn

Gouverneur en Directeur weegens de Generaale

Neederlandsche g’octroijeerde Oost Indische Com„

„pagnie, Nevers den Raad van Politie aldaar

WelEdelen Agtbaaren, Erentfeste, Manhafte, Voorzienige, Discreete,

Heer en Heeren.

Ik vind mij in de onaangenaame verpligting uwel Ed: Agtb: te moe„

„ten bedeelen, dat zedert eenige dagen onder ’t Eijland Banca een memijte Zeeroovers

op Siac uijtgerust, rondzwerven, en bereeds 3 à 4: tin vaartuigen hebben weg„

„genoomen.

’t hoofd van die rovers is eene zait Alie beneevens nog 3 â 4. kleine

Prinsjes en waar onder men zegt dat zig mede Een van Alangenoor bevind.

De hindernissen die mnaken hier in ’s E: Comp„s handel veroorzaakt, zijn

zodaanig, dat de ten verzending 'er door ten eenemaal stil staat, dus ’'t

voor ’t vervolg zeer noodzaakelijk en mittig zoude zijn zoo indien uwel

Ed: Agtb: eenige dier rovers bij haar retour naar Siac en wel principaal

de hoofde derzelve konde agterhalen, en naar meriete Straffen.

Naar toewensing van 's Hemels milde zeegen heb ik de Eer met zeer

veel agting te verblijven, /onderstond/ Wel Ed: Agtb: Erentfeste, Manhafte,

Voorzienige, Discreete Heer en Heeren! /lager/ uwelEd: Agtb: Dienszwillige

Dienaar