closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de bark: de standrastigheyd bescheeden manschappen

na groete blyven /onderstond:/ uwe Goede vrienden / was ge

„tekend/ P G: de Bruijn, A: Couperus, I: A: Henzel, F:

Thierens, R: B: H: van Papendrecht, H: P: Wiederhold, en C:

Baumgarten Sec:r / in margine/ Malacca in het Casteel

Dan 24 Februarij 1787. /daar onder / P: S: voor boter in blijn

oli, die wij niet in voorraad hebben om uwe toe te zenden

moet geld verstrekt worden, volgens de bepaaling beju

onzer voorige brieven

Aan den koopman David Sucha

Resident

Riouw

Derzaame, Discreete

§ 26. De gemeene brieven welker volledige beantwoorden

wij tot hier toe uitgesteld hebben zijn gedateerd 9 en 2:6 fetru

laastleden, mitsgaders 2en 7 hujus

§27. wat voor de nieuwe Boom gevorderd is, gelijk ook

de laast ontvangen Eisch van medicamenten, wordt met

de Sloep de Johanna voldaan, onder recommandatie aan

uwE, om bij het overzenden van diergelike Eischen ook

te rugte bezorgen de ledig gevallen potjes en flesjes, de wij

menhier zoo een grooten voorraad van dezelven miet

heeft, om telkens anderen te emploijeeren

§ 28. De voor de bark de standvastigheijd gevraag

dreg in plaatze van die aan de pantjallang Bliton afg

„gevenes, heeft dezelde pantjallang mede genomen; blijk

het Cognossement van den 19 Ianuari laasteeden

§29: Om de daar voorgegeven rieden passeeren wij de

abusive nadere aandringing op de voldoening der bereidd

eenigen tijd bevoorens voor het Hospitaal gezonden megen

p„s gunees gem: gebl:

§30. Behalven den Hoeker Katwik aan zee die hartt

moe

en