closeTerug naar inventaris

Transcriptie

233. Wij Condescendeeren in de verzogte afschryvingen

Eerstelik van de bij specificatie opgegeven orijkose

tot het opzetten van des Residents wooning ten bedraag

van ƒ1312: 6: 8, gelyk ook van de uwe daar toe gezonden

70 0 p.s boschplanken, 16 ps inlandsche backsjes en 12:

p:s dakribben

Ten tweeden van derds 162: 24 Tice op onze qualifica

„tie tot premie zin verstrekt aan zes en twintig in de be

„handeling van het Canon geperfectioneerde inlandsche

Militairen

En ten derden van den Eds 2: 39:- voor kasfaatloon van

de sloep de Johanna uitgegeven.

224. op het gene im 721en 22: van uE gemeenen brief van

Den 26 Februarij en het daar nevens overgezonden Rapport

van den naderen opneem van Comps: effecten gender, met

„gaders in de bij het P: S: der gemeene adviesen van den

7 Maart daar aan genoteerde verantwoordingen van

Capitain vetter en vuurwerker Schutz, relatief tot de de

„vorden differenten tusschen den opneem onder ultimo

Augustus 1786 en de Negotie boekjes van Riouw, voorge

„bragt is, zullens wij ons na de examinatie van die besche

„den verklaaren en remarqueeren by deezen eenlyk dae

voor zoo verre de abuisen of omissen geduurende uwle

aanweezen ginder gecommitteerd zijn, het ons geen genoe

geeft dat uwe doe niet heeft onsdekt of geprevinieerd

dewije uwE vooralles inde Eerste plaatze responsabiti

§ 35 De bij uwe brief van den 9. Februari 78 gemelde

rds 11¼ aan den Mattroos Johan Fredrik Steeling C=r

„peteerende gelyk ook de 50:- ros geschikt voor twee of

de bark de standvastigheijd bescheiden, dog volgens ul

brief van den 7. Maart weg gelopen inlanders zijn hierte

rug ontvangen

§ 36. De Soldij rekeningen van de bij uwe brieffen

den E

D