closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2233: Wij Condescendeeren in de verzogte afschryvengen

Eerstelyk van de bij specificatie opgegeven onko

tot het opzetten van des Residents wooning ten bedraa

van ƒ1312: 6: 8, gelyk ook van de uwe daar toe gezonden

70 6 ps boschplanken 16 ps inlandsche backsjes en 12

p:s dakribben

Ten tweeden van de rds 162: 24, die op onze qualie

„tie tot premie zyn verstrekt aan zes en twintig in de

„handeling van het Canon geperfectioneerde inlands

Militairen

En ten derden van de rd=s 2:39:- voor kalfaatloon

de Sloep de Jonanna uitgegeven.

134. op het gene in 721en 22:' van uE gemeenen brief v

den 26 Februarij en het daar nevens overgezonden Rap„

van den naderen opneem van Comps: efffecten gende

„gaders in de bij het P: S: der gemeene adviesen van

7 Maart daar aan genoteerde verantwoordingen van

Capitein vetter en vuurwerker Schutz, relatief tot de

„vonden disferen ten tusschen den opneurn onder Ulte

Augustus 1786 en de Negotie boekjes van Riouw, voor

„bragt is, zullen wij ons na de examinatie van dee ba

„den verklaaren en remarqueeren by deezen eenlyk

voor zoo verre de abuisen of omissen geduurende uw

aanweezen ginder gecommitteerd zijn, het ons geen ge

geeft dat uwe doe niet heeft ontdekt of geprevinceer

dewijl uwE voor alles inde Eerste plaatze responsal

§ 35 De bij uwe brief van den 9 Februari 7 8 gemelt

rds 11¼ aan den Mattroos Johan Fredrik Stelling

„peteerende gelyk ook de 50:— ros geschikt voor twee

de bark de standvastigheijd bescheiden, dog volgens

brief van den 7 Maart weg gelopen inlanders zyn hier

rug ontvangen

§ 36. De Soede rekeningen van de bij uwe brief

den