closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in dien het zonder bedenkelykheid geschieden kan gelyk wij meeren

346. op de Sloep de Jokanna zijn zes Europeesche Militairen

geplaats, om te dienen ter aflossinge van een gelijk getal uit

het Riouwsche Garnisoen, dat wy met den hoeker katwijk aan

zee verwagten

§47: Twee kassen amfioen worden uwe toegezonden, ter

Continuatie met den verkoop alzoo wy denken dat uwe

voorraad reeds uitverkogt zal zyn voor dat weder een vaar„

„tuig van hier komt

148 Ten besluite deezes gelasten wij uwE geen andere

zaaken, als die min ofmeer geheem gehouden moeten worden

of het Hof betreffen by de aparte en secreete brieven te ver„

„handelen, en wanneer uwEdzig tot zyn vroeger schrijven

over het een en ander Iujet refereert, dan wel op onze brievin

beroept, niet alleen de dagtekening dier brieven maar

ook sedert dat zy geparagrapheerd zin de te Cteeren

Wy blyve naar groete /onder onderstond/ UwE goede vrienden

/was getekend:/ P: G: de Bruijn, A: Couparus, I: A: Henzel„

F: Thierens, R: B: Hoijnck van Papendrecht, H: F: Wiederhold.

en E: G: Baumgarten Sec„ /in margine:/ Malacca in het Cas„

„teel den 31 Maart 1787

Aan den Koommnan David Rurden

Resident

op

Riouw

Gerzaame, Discreete

§49. Beiden op uwe gemeenen en Secreeten brief van

den 2 hujus negen dagen laater ontvangen zullen wij bij

deezer antwoorden, eenige poincten uitgezonderd, die de on„

„der getekende Gouverneur in zijnen Rereeten brief ver

„handelt

Den 3