closeTerug naar inventaris

Transcriptie

455. Ook bekomt uwe vif Europesche Militairen, naamlij„

een Corporaal en vier gemeenen ter remplage in de fortresse

van de Zeven man, die uwE aan de Boom wel doen postvatten

§56. Schoon uwe by zynen Secreeten brief schrijft, dat het

bij publicque opveiling van de Riouwsche geregtighel en zoon

„nig aan koopers als aan borgen zal ontbreeken wegens de

armoede der Chineeschen en dat de handel daar meest bij ver„

„ruiling gedreven worde uit de laaste beantwoordingen nog

„tans moetende opmaaken uwe intentie te zijn Dat het zoo

wel aan koopers als aan borgen zal ontbreeken opprobeiren

wy.

Eerstelijk dat uwe met de Chineesche officcieren is over

en gekomen om voor dezes laaste maanden des loopende

Jaars de pagt van de Boom aan hun over te laaten voor

650, en die van de Daats, kaarzen, Madat, Topbaanen

en Arak voor 200:- sp: reaalen van 60:— stxerieder in de maan

Den tweeden, dat uwe door een inlandsch Bedienden

onder uw E oog of toezigt zal laaten invorderen het Anke

„ragie geld, den vaartuigen, nadien de Chineeschen offic„

„cieren het zelve niet en pagt wilden aanneemen;

En ten derden, dat uwe het gene anders voor het

lenen van Daatzen, zakken en Gantings aan de nee

„de handelaars bij 's' Konings Matta Matta genoten is aan

de Pagters van de Daats heeft toegevoegd, onder de byuw

gemelden brief § 16 aangehaalde limitatien

Terwijl wij ons Contentement betuigen over het voor

„deelig different tusschen de voorschreeven bedongen

en de bevoorens door de Capiteins der Chineeschen Natie

aangebooden, somme voor de Boom en vyf overige pagtei

vertrouwende dat deeze domeinen voor het volgende jaar

nog meer zullen rijzen

§ 57. om de by den meergemelden brief 717 gearanceerden

redenen staan wy uE toe behoeven eene Europesche wagt

twee