closeTerug naar inventaris

Transcriptie

teffens dat zijne Hoogheid van deeze vergunning geen mis„

„bruik moet maaken om peper van andere plaatzen, of die

niet tot zyn gebied behooren, op Riouw te laaten invoeren

waar tegen wy uwe gelasten zorgvuldig te religeeren

Wy blijven na groete /onderstond:/ uwe goede vrienden / was

getekend/ P: G: de Bruijn, A: Couperus, I A: Henzel. F,

Thierens, R: B: H: van Papendrecht, H: S: Wiederhold, en

C: G: Baumgarten sec„l /in margine/ Malacca in het Casteel

den 20 April 1787.

Aan den Koopman Pavid Ruhde

Resident

SRiouw

Gerzaame, Discreete

§6 1. De hoeker katwijk aan Zee, op den 30 April laastled

nevens de bark de Standvastigheid van Riouw gereverteerd

vertrekt weder naar derwaarts, om in plaatze van de Sloep

de Johanna ginder aangehouden te worden

§ 62. Wij hebben in dat vaartuig doen laaden de voor de

Boom geeischte, dog door verzuim van de geordonneerde af„

„zending agtergebleven 12 p:s platstaafyzer, met zoodanige

andere goederen, als wy bi den nevens uwe brief van den

24 der gemelde maand April gevoegden Eisch genoteerd gevon„

den hebben en met eenige mogelykheid kunnen voldoen

boven het gene reeds in voorraad beschikt was met de pant„

jalling Banca, dog van boter en oliven oli blyft men

nog onvoorzien, en de benoodigde 1000:– ps bosch planken zul„

„lem wij uw E laaten toekomen, zo dra het hout, dat daar toe

gekapt, wordt, gezaagd zal zin

§ 63. Een van de tweedreggen die de Gezaghebber van de

scoep de Johanna gerequireerd heeft om be het inheyem der

Paalem van de Boom gebruikt te worden is toereikende

geoordeeld, en aan den hoeker Katwijk aan Zee mede gegewen

tin