closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijnde 3000. sp: reaalen, verwagten wy ook dat zulks altoos

zal gedaan worden, wanneer uwE voorraad van Contanten

grooter is, dan de benoodigdheid, mits dat uwe bevoorens een g

den overslag maake om na de afzending niet weder eischt

te doen

367. op de verguurung aan de Capiteins der na eene reize van

twee en vyftig dagen van Batavia ginder aangekomen En„

„gelsche particuliere Snauwen Minerva en Elisza om op het

hout

eiland Mars wat brand te kappen, in het gerieven van dezelve

met eenige ververschingen, hebben wij niet anders te remarque

„ren, als dat wy niet twyfelen of uwE zal onze ordres op dit

Rujet steeds in agtneemen

568. Wij houden voor wel gedaan dat uwE door dens Gezag„

„hebber van den hoeker katwijk aan zee aan dien van de

bark de standvastigheyd tot pardoens en draarreepen heef

laaten verstrekken een yjzer tros van 4. duimen accor

„deeren uwE de afschrijving, zoo wel van de by het verdubbel

van dat vaartuig voor arbeidsloonen en tot den inkoop

van kalk en oli bekootigde rds 293. 6, als van het uitkon„

bedraagen tot rds 28: 8. der vijff katjes of lb amftoen

die door den in goede verzekering herwaarts gezonden

inlandschen soldaat Ramam gestolen, dog by het klimmer„

uit het pakhuijs weggesmeeten en verlooren geraakt zyn

§69. De Fiscaal dezes gouvernements is gelast, om den

even genoemden amtioen dief Raman voor den Raad van

Iustitie te regt te stellen, terwyl wy nopens de inrigting der

stukken tot deeze en andere voorvallende zaaken van

Poortgelyke natuur ons gedraagen aan de Memorie

die uE nevens bekomt

370. De ampereerde Pagt Conditien van de In en nitgaan

„de regten, of de Boom te riouw zijn met dusbelde afschrijf

van derzelver Translaaten in de Maleitsche en Chineesche

Paulem deeze meede bij gevoegd

§ 71. Wij approbeeren het interdict aan Comps Bezet„

telingen