closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ten verzoeke van den voorgenoemden Heer Capiteiin

Commandeur om een werp anker van 700. - lb en een kabel„

„touw naar Riouw te zenden voor 's lands begat Hoorn

zijn dezelve aan 's Lands fregate de Ceres mete gegeeven, be„

„nevens dertig p„s levendige varkens en zoodanige aardvrug

„ten als bij de daar van opgemaakte Notitie gespesificeerd

staan: De laastgemelde ververschingen gelieve uwe

Wel Edele Gestr. met vijftien varkens voor 's lands schepen

te accepteeren en de overigen van dato vee na goedvinden aan

Comps schepen te verdeelen.

Om het gemeld fregat de Ceres naar Riouw te lootzen

is daar op geplaatst de Burger alhier Ioaquim Cordozo.

welken ik uwer Wel Edele Gestr: verzoek bij eerste gelegenheid

te rug te zenden.

Ik gedraag mij voor het overige aan den brief van mij

en den Raad betuigende met alle consideratie te blijven on„

„derstond/ Wel Edele Gestr: Heer / Lager / uwer wel Edele Geter

zeer ootmoedigen en gehoorzaamen Dienaar /getekend/ P: G.

„de Bruijn /in margine/ Malacca den 8. Februari 1786.

Aan den koopman Davia Rriehde

Resident

p

Riouw

Eerzaame Discreete

De hoeker katwijk aan Zee en pantjallang Malaijoe ver„

trekken naar Riouw belaaden zijnde

De eerste met

100. p„s balken van 8. —. 6. 5. duim quadraat

1000. - p:s