closeTerug naar inventaris

Transcriptie

125

Den Wel Edelen Gestrengen Haer Capitein Com„

mandant Wierts te Riouw

Wel Edele Gestrenge Heer

De door uwe Wel Edele Gestr uitgezonden bark de

Standvastigheid geschikt ter convooijeeringe van de Ionk, die

van China mogte komen en den wil herwaarts hebben, daar mede

op den 23. Februari en gelyktijdig nog hier gearriveerd zynde

de bark de Eensgezindheid heb ik van die beide kielen de

laatste na dat zij van buiten tusschen wind en water gekal„

„saat mitsgaders aan de pompen en het braadspil de noo„

„dige voorziening gedaan was gebruik gemaakt om naar Ri„

„ouw te transporteeren de benodigdheden voor 's lands en

Comp„s schepen gelijk ook voor de fortiticatie en bezetting

dier plaatze door uwe Wel Edele Gestr en den Resident Ruk„

„de gerequireerd blijkens de afschriften der Cognoscementen

die uwer Wel Edele Gestr: hier nevens worden aangeboden.„

zij vertrekken nu naar derwaarts en de Gezaghebbers de

Harder en Meijer hebben order om bij elkanderen te blijven

ter onderlinge adsistentie des noods: Ik wensch dat zij

spoedig mogen overkomen en uwe Wel Edele Gestr met

mijne bestellingen genoegen neemen; terwijl ik de eere heb

van met alle reneratie te zijn (onderstond) Wel Edele Ge„

„strenge Heer /Lager/ uwer Wel Edele Gestr. Zeer oot„

„moedigen en gehoorzaamen Dienaar /getekend) P. G. de

Bruijn /in margine Malacca in het Casteel den 3. Maart

1788.—.

Aan den koopman David Ruhde

Resident

Riouw

Eerzaame

in

1t:

n

109.

„gen

ut

Cim

bi„

in