closeTerug naar inventaris

Transcriptie

17

met verzoek van in de bosschen na hem te laten zoeken

dan wijl hy omtrend voor drie maanden zig ook eenige tijd

verschoolen had en vermagerd uit gehongerd van zelf

wederkeerde is 'er nog hoop dat hij zal komen op dagen

den 20 hujus us de Soldaat Alie van de Compagnie

van Capitein Thepoor overleeden en

op den 6 Maart den soldaat Rieden Mangadoe

van de Compagnie van Capitein Serden gedeserteerd

Den alhier als Cannonnier dienst doende soldaat

Frans de Groot winnende ƒ 12:— verzoekt uwel Edele Gestren„

„ge en wel Edelens bij zyn hier nevens gevoegd request met

de effective qualiteit van Cannonnier en de Gagie van

ƒ16 ter maand gebenificeert, of anders van hier verlost te

worden

Terwijl den alhier bescheiden onder Chirugijn

Johan Barthoedt Eggena mitstijds Expiratie al mede

zijn ontslag Pollietteerd verzoek ik uwel Edele Gestrenge

en wel Edelens de Erlanging van een ander Chirurgijn

en Busschieter, de laaste Instede van den hier vooren

genoemden Koridons

In middens dat de Eere heb met Eerbied te verblyven

/onderstond/ Wel Edele Gestrenge Heer en Heeren /lager

uwel Gdele Gestrenge en wel Edelens Gehoorzaamen

Dienaar /getekend:/ D: Ruhde /in margine/ Riouw den

24 April A„o 1787.

Accordeert

An Daat:

C. G: Klick