closeTerug naar inventaris

Transcriptie

77. bossen bindrottings

100. p„s ballastmanden

630. Adappen

5675. Lantheezen in soort

En Schoon ik het aan den Luitenant Oukoop heb te kennen

gegeeven zulks aan gemelde Capitein Luitenant bekend te

maaken heb ik zedert niet meer bekomen waarom ik Uwel

Edele Gestr. en WelEdelens gehoorzaamst verzoek van die

minderheden ontheft te worden.— .

Een van Siantang te Mantang gearriveerde en hier gekomen

Chinees heeft gerelateerd, dat Radja Alie zig op het eerstgemelde

Eiland onthoud zonder eenige naamwaardige suite bij zig te

hebben, en dat zijn broeder Radja Sammat daar is over„

„leden.

Met het werk aan de fortificatien is men zoo ver gevordert

dat het terrein van het te extrueeren fort boven op den Berg

afgestooken en men bezig is met het opdelwen van de grond

daar toe gelijk men ook doende is aan het opgraaven van

in de benedenste fortresse alwaar morgen in een tweede op„

„geslagen Barak een Compagnie Sipais zal kunnen haar

entrek neemen maar het invallende Chineesch Nieuwe Jaar

zal daar aan weder een vertraaging van drie Dagen geven„

Ik heb de Eer met de diepste Submissie te verblyven

(onderstond) Wel Edele Gestrenge Heer en Heeren /Lager/

Uwel Edele Gestrenge en WelEdelens Zeer gehoorzaamen

Dienaar /geteekend/ D. Runde /in margine/ Riouw den

6. Februari A„o 1788.

Malacca

Aan den Wel Edele Gestrenge Heer

Pieter Gerardus de Bruijn

Gouverneur en Directeur wegens de

Generaale