closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Gestrenge mijn twintig koijangs rijst geliefd te zenden, off zoo wel

of min als uwE wel-Edele goedvind.

Weeten Uwer wel-Edele Gestrenge geeerde attentie niets waardig

te melden, waar mede mij met schuldige eerbied noemen

(Onderstond) Wel-Edele Gestrenge Heer (Lager) uwe Wel- Er„

„le Gestrenge onderdaanige en Gehoorzaamen Dienaar (Getekend)

H. S. Koek (in margine) In het Comps: schip Huisdumren

den 14. November 1787.

Wel Edele Gestrenge Heer,

Den Wel-Edele Gestrenge Heer

Pieter Gerardus de Bruin,

Gouverneur en Directeur van Malacca

Bij deezen neeme de vrijheid UwelEdele Gestrenge te melden,

als dat op den 5.' December alhier is gearriveerd 's E. Comps. pantjal„

„lang de Valkenaar gecommandeerd door den uitenant D.rlemmer

was gedestineerd naar Lontiana, en door mankeering van drink„

„water alhier zijnde binnen geloopen, verstonde van dezelfde

dat in Compagnie hadde gezijld met ’s E. Comps: pantjallang de

Blitor, gecommandeerd door den Bootsman Ian Pieter Keer,

welk laastgemelde ook in ’t gezigt kwam, en den 6. alhier arri„

„veerde, waar mede ik Uwel Edele Gestr. hooggeëerde order heb ont„

„vangen, Benefens de door UwelEdele Gestr: toegezondene vond„

„koenen en daar op aan de Bij hebbende vaartuigen afgegeven.

Op ’t moment van eerstgemelde aankomst hebbe dezelve met

het