closeTerug naar inventaris

Transcriptie

187

vrijheid mij te noemen met alle hoogagting en respect.

(onderstond) Wel-Edele Gestrenge Heer (lager) UwelEdele Gestrenge

Oonderdaringen Dienaar (Getekend) H. S. Koek (in margine

En s Comps. schip Huisduinen den 20. December 1787.

Aan den Wel- Edelen Gestrengen Heer

Pieter Gerardus de Bruijn,

Gouverneur en Directeur

der Stad en Fortresse

Malacca

el-Edele Gestrenge Heer,

De eer gehad te hebben Uwel-Edele Gestrenge missive van den 13.

December 1787 te hebben ontvangen waar uit uwel-Edele Gestr: Hoog

geëerde orders verstaan.

zoo diend wegens den Capitein der Chineeschen genaamd Hoea, dat den„

„zelfden bij mijn niet in arrest heeft geweest, dewijl tot nog geen reden

daar toe hebbende. Ik kan net denke waar door zulks aan uwel

Edele Gest. is gerapporteerd, mogelijk te pas komende door dat boven

„gemelde Capitein Hoea een nogt bij mij aan boord heeft vernagt, de

reede daar van zal de eer hebben Uwel-Edele Gestr: te berigten;

als dat op dato 19. October den Capitein der Chineeschen zin Jago

en der Capitein Hoea benevens twee andere Chineeschen hij mij aan boord

zijnde, als toen tusschen elkander eenig verschil hebbende, in hetwelke

ik na alle mogelijkheid tragte om hun als vrienden zig te onderhouden,

onder hetzelve wierd mij bekend gemaakt dat den meergemelden Capitei

Boea