closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9:

„schap te willen accepteeren

Trawat

Geschreeven in de Fortresse Malacca den 26 Maart 1787 / wis

getekend:/ P: G: de: Bruijn / in margine/ Comp:s zegel gedrukt met

Rood Lak /daar onder / Ter ordonnancie van den Edelen Heer

Gouverneur en den Raad /was getekend/ C: G: Baumgarten Sec„r

Naen de aer de gen e er e e ae ven

Commandant van Comps: Bezetting

erden

Derzaame, Vroomlen

De met uwe brief van denn 14 April laasheed an wan

ginder aangekomen pantjallang de Philippene vertrekt weder

naar derwaarts met 2000. rps spreaalen de geeischte medica„

„mentin en zoodanige andere behoeftens, als uw E by het Cog„

„nossement daar van gemeld zal venden, dog, olijven oli miet

meer in voorraad hebbende qualificeeren wy uwE, om daar voor

bij provisie, of tot dat wy in staat zyn om uwe dezelve toe te

zenden, geld te verstrekken aan de Bezettelingen de kan

gerekend op agttien Stuivers

Wij hoopen en wenschen, dat de koorzen, die zij tans

onderhevig zijn, eerlang zullen ophouden, of van geene

nadeelige gevolgen weezen, en dat de kinder pokjes onder

de bewooners der Perasche benelanden Grasseerende, waar

door de Correspondentie met de bovenlandsche volkeren,

en overzulks ook de afbreng van ten niet weinig ver„

1 Pantjallang de

„hinderd wordt, zoo dat uwe met de Philippina niet

meer dan 42448. - lb heeft kunnen afzenden niet lang

duuren nog zig verder uitbreiden zullen

De Sergeant Godlieb Fredrik Dietz in Soldaat

Willem welkens, die om hunne verlossing verzogt heb„

„ben kunnen met de meer gemelde pantjallang her

E Waarts