closeTerug naar inventaris

Transcriptie

94

tin, en verzeverd dat die niet meer te attribueeren is aan„

de kindertrekte in de Perasche bovenlanden maar wel aan

den Clandestinen vervoer van dat miner al naar Poeloe Pe„„

„nang heeft de ondergetekende Gouverneur den wel Edelen

Gestrenge Heer Willem Silrester Commandant en Chef van

Slands in Indie zijnde schepen van Oorlog, verzogt om aan:

den koningen Sulthan Moeda daar over wat ernstig te willen

schrijven: De brieven van zyn welEd zijn by deezen by

gevoegd, benevens een van ons voor dem Koning, om op de ge„

„bruikelijke wize ten Hore besteld te worden ende afschr

„ten van derzelver Concepten die wi uw E mede toezenden, dienen

eenlyk tot uwE narigt. Wy flatteeren ons met de koop dat

de inhoud dier brieven de leverancie van tin zal doen op

wakkeren en zullen derhalven den Gezaghebber van de met

nog een vaartuig omtrent Poeloe Tambilang kruissende

pantjallang, Malaijoe ordergeeven om naar Pera over te staoken

ten einde met het tur dat de ligten de Haas niet zal kunnen

inneemen of dat na dies vertrek zal inkomen beladen te worden

op den gemelden ligter hebben wy vyf Europesche

Militairen geplaast van dewelken uwe de vier gemeenen

door een gelijk getal van die ginder bescheiden zijn kan

laaten verwisselen

Bij het eischen van Medicamenten moeten voortaan

de ledige postjes, flesser enz herwaarts gezonden worden om re

weder op te vullen en niet telkens nieuwen te gebruiken

Wybliven na groete /onderstond/ uwe Goede vrienden

/was getekend/ P: G: de Bruijn, A: Couperus, I: A: Henzel, F:

Thlerins:/ G:t Tungel, H: S: Wiederhold, en C: G: Baumgar„

„ten Sec: / in margine/ Malacca in het Casteel den 18. October 1787

Willem Silvester

Capitein Commandeur &en Choff

over

Een Esquader Hollandsche oorlog scheepen

in Indien

Aan