closeTerug naar inventaris

Transcriptie

241

Aan den Wel Edelen Gestrenge Heer

Pieter Gerardus de Bruijn

Gouverneur en Directeur deezer stad en

Fortresse, beneevens den E Raad aldaar

.O

Veb Edele Gestrenge Heer

en E: Heeren

DwelEd: Gestr: g’eerde Letteren van den 30 Ianuari

P: L: zijn mij op den 6 februarij ter hand gekoomen Neffins

8000 p„s spaanse reralen, en twee kisten met amstoen en

verdere goederen als het factuur heeft aangetoond

27

De sergeant Barend Spiek blyft uwel Ed: Gest: Zeer oot„

„moedigts dankbaar voor de aan hem beweesene gunst tot

serg„t dewelke hij zal zoeken door zyn goed gedrag verder

waardig te maaken

De Cannonnier Cornelis Rood Smeekt zeer ootmoe„

„dig Aan uwel Ed Gestr: om zijne verlossing van hier

volgens opgave zyn tijd geexpireert zynde

De Corporaal Hendrik Visser bereeds vier Jaa„

„ren alhier zijn dienst gedaan versoek, zeer ootmoedig

Aan uwel Ed gest:r meede om zyn verlossing van hier

de, soldaat Fredrik Margraaf verzoek zeer Eerbiedig tan

Uwel Ed: Gest: tot Corporaal te mogen bevordert worden, en

steede van Corp: visser, op zijne gedrag Niets te zeggen valt, obei„

„me de vreijheijd uwel Ed gestr: te versoeken om hem daar

meede te Mogen begunstigen

in Heeden van de aangekomene Bombardier Pieter

Pongaart gaat weder te rug de Bombardier Ian de Haan

olgjens

ring

eeven

in

Pon

32

a

12:

5