closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„moedig aan uwel Edele Gestrenge om zyn ontslag van hier

volgens zijne opgave zyn tyd geexpireert zynde

De kinder ziekte begind iets te manderen in de beneeden

Landen, E dog Nog Sterk Grasseerende tot boven s' konings wooning

De Bezettelingen bevinden zig door Godes zegen voi„

in Eenen goeden staat van Gezondheid

De Pantjallang Blitomis geladen met 37703 pondin„

gesuiverd Tin/ Tinblyft Niet meer aanhanden

Compagnies Kassa blijft: na afgaan deezes Nog groot 7840

op reaalen, en verzoeken uwel Edele Gestrenge mij wederom

met 400.0 sp realen te gerieven

Verders Presenteere uwel Edele Gestrenge soodanige

Papieren aan als Neffens gaande register Dicteerd en

Noeme mij met alle onderdaanigheid /onderstond/ wel Edelen

Gestrenge Heer en E Heeren /lager/ Uwel Edele Gestrenge

onderdaanige schuldpligtige Dienaar / getekend/: G„

Diedenhoven /in margine/ Lena den 3 Iulij 1787:

Van den Wel Edelen Gestrenge Heer

Pieter Gerardus de Bruijn

Gouverneur en Directeur Per stad en Por„

„tresse Ditsi

benevens den Raad van Politie aldaar

del Edele Gestrenge Heer

en E Heeren

Uwel Edele Gestr: zeer onderdaarige Missive ber

de Ligter de Haas zin mij op den 28' July I: L: Neffers

4000 sp reaalen en verdere benoodigdheeden, zoo als

dies Factuur heeft aangetoond, wel geworden

Raadja Brimars op den 5: Julij met zijne Vloot

van 31 vaartuigen beneeden diese Bezetting afgesaht

Maar sig Nog vierdragen, in dit rivier op gehouden

doen

ik Tyding hadde dat hy weder Naar huis was vertrot„

„ken, zoo heb de Pantjallang de Philippena op den

10 Iuli