closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23

231

Deeze brief komt uit een zuiver en wit kart, mitsgaders een

opregte genegenheid die zoo lang zon en maan hun Schijnsel geven niet„

zal verbreeken, van Padoeka Sirie Sulthan Allahaidin Mangsoereha

Iskandar moeda die Koning is binnen het Land Lera aan mijnen

Vriend den Heer Willem Silvester Capitein Commandeur en Cher

van 's Lands Oorlogsmagt in Indien.—

Na eenige Complimenten

Belangende de gerequireerde eerbewijzingen in de receptie van

mijnen vriend dient dat ik zeeker mijnen Vriend Ceremonielijk

moet inhaalen laaten; dog alle de grooten Zig in de bovenlanden be„

„vindende en het nog nooit bij mijne Voorouderen geschiedt zynde

dat alle de Vorsten zig naar beneden begeeven hebben om iemand

te ontvangen heb ik ook niet van de bepaalingen of gewoontens mijnoa

Predecesseuren kunnen of mogen afwijken:

Thamat

Geschreven den 25 dag der maand Rabil auwal 8202. Zynde

den 4. Ianuari 178.8: /:onderstond:/ Getraslateerd Malacca in

het Casteel den 27. Ianuari 1788 /Lager door mij /was getekend/

C. G. Baumgarten /nog Lager stond/ Accordeert (was getekend)

C Baumgarten

Aan

de

520

gbid