closeTerug naar inventaris

Transcriptie

267

AA an den Wel-Edelen Gestrengen Heer

Franciscus Iacobus „ierts,

Colonel en Capitein ter zee, commandeerende

's Lands Efquader van oorloge in Indie,

mitsgaders Comips Zee- en Landmagt

te Riouw

Wel Edele Gestrenge Heer

Bij Uwer Wel= Edele Gestr: geeerden particulieren brief van

den 27. Februari laastleden, mij op den 8. deezer met den hoeker Kat„

„wijk aan zee aangebragt, gezien hebbende, dat uwe Wel-Edele Gesw.

geheel onkundig was van de bestllingen, door wijlen den wel Edelen

Gestrengen Heer Capitein Commandeur Silverter gemaakt omtrent het

verblijf van 's Lands schepen, zal ik me pligtschuldiglijk voldoen

aan uwer Wel-Edele Gestr. verzoek ter mededeelinge aan uwe

Wel-Edele Gestr. van de conferentien, dientwegen met den gemelden

Heer gehouden, om te gelijk op de prestatie van zijn Eds welmec„

„nende toezegging, kort voor zijn Eds dood nog herhaald, bij uwe

Wel- Edele Gestr: te insteeren.

Soen ik tot in de maand December 1787 geen ankwoord had op

mijne voorstellen aan de Hooge Regeering te Batavia nopens

Riomw, vervat in mynen met de paquetboot de Lostlooper af

„gezondenen aparten brief van den 29. September bevoorens, en

die uwer wel-Edele Gestr. zullen weezen voorgekomen in't het Ex„

„tract,