closeTerug naar inventaris

Transcriptie

269

en waar over door zijn Ed: het generaal commandement aan uwe

wel-Edele Gestr. gedefereerd wierdt.

Of de Elanongers hunne voorschreven bedreiging in dit jaar zullen

volbrengen (hetgene gezegd wordt tot zuni toe te kunnen ge„

„schieden) is met geene zekerheid te bepaalen; maar wel is het

waarschijnelijk, dat zij willens geweest zijn om het te doen, dewijl

zij anders met een deel van hunne vloot, met dewelke zij te

Riouw waren aangekomen, zouden hebben agtergelaaten.

En daar dit amaldeel, eenigen tijd omtrent de alanden de Doeri„

„oens gezworven hebbende, op het gezigt of de tijding dor aannade„

„ringe van 'S lands schepen verdeenen is, bew ik niet vreemd

van te vermoeden, dat het naar een der onder het resport

van Riouul behoorende eilanden zal weezen geretireerd, om

het secours in te wagten, dat van huis ontboden is, en zig

dan daar mede te vereenigen, ten einde na het vertrek van

's Lands schepen, geduurende welker aanweezen hier of elders

langs deeze kust ik niet denken kan dat zij het hart zullen

hebben van iets tegen Malacca of Riouw te onderstaan,

hun vootzugtig dessein uit te voeren

Ik behoef uwer wel-Edele Gestr: niet onder het oog te

brengen in welk eene grooter ongelegenheid, dan die de Hooge

Regeering tot de adsistentie deezer plaatze met 's Lands schepen

heeft doen toevlugt neemen, ik mij gebragt zoude vender, wan„

„neer ik, na het vertrek dier schepen, en voor het bekomen

van andere hulp, door de Elanongers en zig bij hun voegende Ri„

„ouwers mogte worden geastaqueerd; maar zulks aan Uwer

wel-Edele Gestr. egen verligt en doordriigend oordeel overlaa„

„tende,