closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„terde, alzoo uwer Wel-Edele Gestr: de Ttituatie deezer plaatse en

de merkelijke verzwakking van haar Garnizoen door het detacheeren

van ruuw drie honderd man naar Riouw ten vollen bekend zijn

verzoek ik eeniglijk uwer wel-Edele Gestr: bij deezen op hed

vriendelijkste, om ter verhoedinge van de schade, die en de Com„

„pagnie en haare onderhoorigen anders onderlevig zouden kunnen

weezen, zig tog met s. Lands schepen niet van hier te

willen verwijderen voor dat Riouw in eenen weerbaaren Stant

gesteld is, en ik een goed aantal van Troupes, benevens eenige

vaartuigen, gekregen heb, om vijandelijke aanrandingen te

kunnen resisteeren.

Ik zond deezen brief af met het inlandsche vaartuig, da

in dienst genomen is ten overbreng van uwer Wel-Edele Gestr.

Arieven naar herwaarts, en heb voor het overige de eere van

met alle hoogagting en astachement te blijven

(onderstond) wel- Edele Gestrenge Heer, (Lager) uwer Wel Ed

„le Gestr. zeer ootmoedigen en gehoorzaamen Dienaar (Geteken

D. G. de Bruijn (in margine) Malacca in het Casteel den 1

Maart 1788

Occordeert

J Jn Saak

E E: Gklek