closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

den

October

20. aan de Secretaris van de Raetourvloot Brouwer on„

der koopmans bagagie toegeliegt

de naanderland verloste Jong adsistent van Rossuur alhier te

laten blijven

de dispositie op de consumptie Reek: vande scheepen over„

neden Luchtenburg.

aan schipper smnt uijt sComp: Cassa te laten Restitueeren

het bekostigde inde dioaal baay tot d’inkoop van Le„

„vensmiddelen voor dese scheepelingen van zijn schip

knapperhoff

daar te houden met een berigt van den ontfanger

zig vol

generaal C: E: wegens den aanbreng van Rijst in a:o 1750.

en 1751.

't interdict teegens d’admissie van vrije christenen Jnlanders

bij den Chimeus Topbamen in te trecken

dag in zoverre slaven sig daar van magte bedienen

zulx tlaten ten pireceele van den pagter of

die al daar toe te laten

d’uijt bengale naar Malacca gezondene bagalpoerse amphieon

door de Lociteit te doen betalen, tegens rd.s 150. de kist

1

sonder rabat

van het ware onderwigt op de tarwe met spaarsaamheit van

de Caab ontfangen maar twee p„r C=to te vanideeren

ende overriges½ p„rC=to d’ overheeden uijtkoops op reek: testellen

en het aandeel van den op dien bodem beschyden geweest zijnde

Capitain Lieutenant vreugt, Cabo de goede hoop te late„

aanreekenen

den afgesetten bantamsen kroonprins Sarit abdulla en des„

selfs broeder met de pantjallang de Craaij naar

banda te laten overgaan

dood vonnis van scheepenen Contra Laij hier van bata„

een

„via g’approbeert

drie delinjuanten doore den Regtbank tot bannissement

gecondemneert naar Ceilon te zenden

t' approbeeren de formenle Rescriptie en een appart

briefje naar malacca

en een advertissement nopens den invoer van slaven

33 zig te conformeeren met een project ceremoniul

1

van de te houdene festijnen en vruide bedrijven.

daar toe alomme op de buijten comptoiren te prefigeeren

1.

den 8: maart naastkoemende

door de malaccase minist:s in s Comp: Cassa te laten tellen het

rendement der te verkopene amphieoen voor reek:

van de Saciteit &.a

de bengaalse minist:s in copia toetesenden een berigt

wegens het gewigten gehalte van de ropijen, met Lec„

kerland uijt bassoura ontfangen

40000

128

„131

132

133

„134

„135

„136

„137

138

1139