closeTerug naar inventaris

Transcriptie

39

De deeser Geliegentheid door welm: sijn

tegens het onwettig

htablissement der

Edelheid de vergadering in bedenking ge„

Engelschen aldaar hrn„

stig te protesteeren zo

bij de ministers te ban„

„geven zijnde, wat ordres men ’s Comp:s minist:s

Cahoeloe als de regeering

te Madras

te Padang ten deesen opsigte soude kunnen

en behooren te geven, om d’ Engelschen ware

net magelijk van Natter tdoen delo

„geeren; Sonder tot een publicque rupture.

te komen, ofte ten minsten s' Comp: regt

van oppermagt, en daar op zo wel als op

d’ Exclusive Contracten met s' lands

voostien en Regenten, Gefordeerde

privativen handel op Sumatras West„

„Cust van de Zuijdhoek van’t keijzerijk

van Indrapoura of tot het uijtterste van

het districk van Sinkol, met de

daar voorleggende Eilanden, ongeschonden

te conserveeren, onder Remonstratie.

dat, alhoewel Sijn Edelheid vermeerde

dat het voor de Comp: een wenschelijke

zaak, en voor het Padangse mi„

nisterie zeer wel te verantwoorden zoude

geweest zijn dat zij eever om zo te

spreeken, gras overgroeijde, den te Pa„

„dang aanweesende wettige Regent van

Natter in name Baginda Maha

Radja Lello, op desselfs, blijkens

hunne advisien van den 26=en 9ber: ao pass:o,

gedane instantien, de behulpsame hand

hadde

67