closeTerug naar inventaris

Transcriptie

deese, dan geene klagten bij haar Hoogma„

„gende, intebrengen en het uijt dien hoofd

door d’ Edele Hoog Agtbare Heeren Majores

bij deselve missive is aanbevolen niet alleen

in Een bondel behoorlijk g’antentiseert bij

den anderen hadde doen versamelen alle

de Papierien Specteerende tot de diffe„

„rentien zeedert a:o 1748. tusschen de dienaren

van de Engelsche en Nederlandsche Comp.s

op Sum=s WtCust ontstaan, maar ook uijt

deselve hadde doen formeeren een aan„

tooning of deductie vande principaal„

„ste verschillen ende sulx in diervoegen dat

deselve, volgens het Gerecommandeerde

by haar Edele Hoog Agtb: vroegere van den

18:' 7ber: A:o 1750, zo is alsz is, aan haar Hoog

magende kan werden overgegeeven welk

Schriftuur zijn Edelheid teffens quam te pro„

duceeren, zo is, na Lecture verstaan zig met

eshet solve met dig dies inkoude ten vollen te conformeeren

bijlagen de heeren majo„

„restoe tezenden met en het selve neevens alle de bijlagen

versoek om ordre nopens

het poinct van Natter

welen haar Edele Hoog agtb: bezijden d

Eerst afte gane missive te presenteeren

net versoek om met derselver gerespec„

teerde ordre op dat supt, en speciaal

omtrend den indrang der Engelschen te

Natter, ten spoedigsten te mogen werden

gemunieert

Te