closeTerug naar inventaris

Transcriptie

deezes casteels Van Riemsdijk, verstaan

daar uijt in desen te noteeren dat de restanten

van gemunt en ongemunt silver inde

grote geldkamer en van duijten inde ne„

„gotie Pakhuijsen bezijden dewaterpoort on„

„der ult:o der Even verweekene maand berusten

„de bedragen hebben een sommma van ƒ1095682:

6: 8:

zeekere van Java over„

Vervolgens is verstaan zeekeren van Javas

gekomene broeder

van den voormaligen oostCust alhier overgekomene broeder van den

souraboijs Regient

„overleeden voormaligen Sourabaijas Regent

Pansje in name ba„

goes Moelia alhier

aante houden.

Tansja Souringrana, in name Bagoes

Moelia, als Iuspeck van gehoudene corres„

„pondentie met een andereen broeder van den

selven die sig bij den tegens de comp: resel„

„leerende Sourabaijas reegeent Setja Nagarra

bewind, alhier aan te honden, en zijn gedrag

en op desselfs gedrag

teletten

naauwkeurig te doen Gade Slaan.

En aangesien het in de presente amstandig„

de majoor Reneste

tatin overgaan naar

sourabaija ter aflosheid van tijd en zaken voore de comp:s van

„sing van den majooh

veel nut kan weesen, dat zig als hoofd

Indecqen deezer al

hier zijne plaatse„

van de militie in de Oosthoek van Iava be„

tloten dienst doen

„vind, een persoon die bij den Jnlander aldaar

bekent en gezien is, gelijk den alhier aan„

„weesende Majoor van d’infanterie Christi„

„aan Benjamin Rhemer welke aldaar

veel