closeTerug naar inventaris

Transcriptie

57

heel

veele Jaren is bescheijden geweest, en een goede

renommee dieswegen heeft, zo wierd verstaan

denselven naar Sourabaija te laten overgaan,

ter aflossing van den aldaar sijnde Ma„

Joor Carel Johan Iudecq, en deesen, in

Syne Steede, alhier int guarnisoen te

laten diienst doen

rresidt

Na Lecture der van Cheribon, neevens

ten Cheribon aan

te schrijven, dat men

zig voldaan houd met

het schrijven van Resident Iuggersen van

lijfstraffe waar toe

dialdaar gevangen

den 27:' 7ber: Jongstleeden, overgesondene stuk

rebellen door de

„ken ten Laste van d’ aldaar Gevangene brincen zijn verweete

mits zij in de ketting

herwarts gesonden

delinquantien Radin Dul Game en Ia„

werden omnaar Taab

poer /: bievorens Genaamt:) Maas Contrite neerden gerelifgeerd

en Tramma Soeta, die de Cheridonse Prin„

„len Swaarigheid maakten ter dood te condem

neeren, vermits het oosterlingen waren,

met by haar Hoogheeden in dienst Geweest

sijnde, hoewel sij zig Egter niet beswaard

vonden deselve te verwijsen tot geesselen

brandmeeken ende ketting, welke straffe

den resideent niet geproportionneert heeft,

g’oordeelt, naar hunne misdaat van Re„

„dellie en brandstigting, op Pagal gepleegt,

oversulx ordre versoekende hoedanig met de„

selve te handelen; zo is g’arresteerd gem:

Juggersen aan te schrijven, dat men zig wel

voldaan kan houden met de Lijfstraffi, waar

tot

„85