closeTerug naar inventaris

Transcriptie

officieren van Justitie nevens de hoofden van

demilitie zeevaadende ambagts gezellen

s mogen

en die zulx verder zoude, aangaan te ge„

lasten en statueeren:

Dat wamneer imaart van de militie, zeevaart„

of ambagten drie eetmaal absent blijft sulx

door dien groot majoor opper Equipagie meester

of fabrijcq en andere waardonder den selven pe„

scheijden is bij een behoorlijke getekende notitie

zal moeten werden opgegeeven, aan het opper„

„hoofd van het genelraal zoldij comptoir,

ten Einde daar kan behoorlijke aanteekening

te houden ende zorge te dragen dat geene

verstrekking van gage of kostgeld aan of ten be„

hoeve van deselve gedaan, maar het een en

ander ingehoudene werden

Dat zo ook door den Geene waar onder de

sulke bescheijden zijn op den Eersten en 15:' van

ieder maand aangem: opperhoofd zal moeten

weerden opgegeven een oliturate rolle van de

geene die een maand of langer absent zijn

geweest om hunne besolding als dan volg„s Restl:

deeser Regeering van den 5: april a:o 1718 gefon„

Ardeerd op het g’ordonneerde by patriase missive

van den 19 Julij 1693. te laten afschrijven van

dien dag dat zig hebben g’absenteerd, sonder

deselve, wanneer zy naderhand te voorschijn

komen, weder te laten cours neemen

als op expresse ordre deeser Regeering.

Dat ten opsigte van dierwelke door haar eijgene

officieren, de bediend:s van den commissaris.

tot de zaken vande inlander„ de commandan„

„ten der buijten posten, en alle andere persooren

buijten de bedind:s van de Justitie, op gevat werden

plaats hebben volkomen effect Sooteeren

sal het Geresolveerde op den 7:' Januarij laast„

leeden waar ten verstaan wierd te persisteeren als

reets