closeTerug naar inventaris

Transcriptie

157

vereischt werdende, ten vollen berikt hadde

hoedan: desselfs

alhier tek weeskamer

staande penn: te laten

mitsg:s desselfs alhier ter weeskamer staande

Emploijeeren.

penningen te laten Emploijeeren tot afdoening

van het Restant debet van de Bandase

weeskamer aan m„r Gualter Roeloff

Carper, waar van Laast Geeproken werd

bij Rasol: deeser Regenring van den 9='

xber: a Jass:o, en dien volgende weesmeeste„

qualificatie daar

omtrend aan meest

meesteren te verleenden

„ren deeser stad te qualificeeren tot d’ovver„

R

making dier penningen naar Nederland voor

Reek: van de Bardase Weeskamer, met

een beneevens den ten selven einde door

hare geremitteerde rd:s 13944:17:, mits dats

weesmeesteren in Banda gehouden zullen

weesen, het bedragen der Gelden van gem:

van Sichem, volgens hunne aanbieding tot

Liquidatie van die post aldaar aan hem

uijt te keeren, Belangende de dienaren

t' approbeeren de

pravisioneele

aanstelling van

inde Souratse Directie is verstaan t' appro„

dend ondercoopm:

Sweers tot pak„

„beeren de door de minist: Gedaane p„l aanhuijsmeester insou„

ratta

stellingen van den onderkoopman Jan

Anthonij Sweers de Landas, tot pak„

huijs meester, in steede van den gestorvene

Brandijn Rijser, en van den onderkoop, en van de onder„

koopman blaauw

kanner tot secre„

„man M„r Willem Blaauwkamer tot

taris van den poli„

ticomen Raad.

Secretaris van den politicquee Raad, in

zijne plaatse.

Na lecture is verstaan sig te conformeeren approleatie van afgaan„

de brieven

met

185