closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Recogiitie penningen mogte verschieten, de

door wijlen zijn Hoogheijts vader en predecesseurs

genegotieerde penningen, van den meede overleedenen

hoofd administrateur deses Gouvernements

Iacob Hasebroek, bedragende buijten de daar

op verlopene Renten een notabel montand

van thien duijsent RRykd:s, zo is verstaan het

colliegie van weesmeesteren deser stad, als

administreerende den boedel van Geem: Hase„

broek. aantebieden, de betaling van het voorsz

Capitaal uijt SComp:s Cassa, mits haar Eerw:

vallen Laten de daar op verloopene intres„

„sen, waar omtrend dien vorst swaarigheid

heeft gemoveert, en ingevalle zij daar tot

inclineeren die schuld voor Reek: van de Comp:

overteneemen, om door zijn Hoogheid, weder

voldaan te werden, met de Rente van een

half percuento Smaands zedert den dag

van ’sComp: verschot tot de volle betaling tol

also mien op die wijse zijn Hoogheit zo wel

als de Erfgenamen van Gilm: Hasebroek

wiens nalatenschap, buijten desen post tevoren

stoot sonder schade van de comp:, dienst

kan doen

de reect wan den ge„

„sagvoerder opt Jagt Op het gedane versoek door de gem: mij

de geertruijda Repa„

hier te belasten mets moters bij brieve van den 8 xber: passe, is verstaan

zijn agterstal by de

beieken van exerasende gelw: gesagvaerder van de tot Manado ge„

strande